Regulamin

 

 

 

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

PATiIS Green Way

Ul. Kochanowskiego 5/53, 23-200 Kraśnik

Nip:715 15 87 113

 Regon: 060508080

 

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie rezerwacją miejsca szkoleniowego.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:

- Ukończone 18 lat.

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej.

- Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu świadczące o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu /kursie.

- Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

- Dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (możliwość rozłożenia opłaty na raty)

- W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail) wraz z przesłaniem dokumentu potwierdzającego stopień i rodzaj niepełnosprawności. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na kurs.

5. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

6. PATiIS GREEN WAY  ma prawo  do odwołania oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:

a. Zgłoszenie rezygnacji na 30 -20 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100% przedpłaty,

b. Zgłoszenie rezygnacji na 19-10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,

c. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 9 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje.

8. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wówczas kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.

9.  Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.

10. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.

11.  Kurs podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.

12. Zwolnieni z uczestnictwa i z odpłatności za część ogólną mogą być osoby, które ukończyły kurs instruktorski  z innej dyscypliny sportu lub absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.

13. W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu.

14.  PATiIS GREEN WAY   ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.

15.PATiIS GREEN WAY   zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.

16. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

17.Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

18. PATiIS GREEN WAY  zastrzega sobie prawo do poprawy błędnie wystawionych dokumentów końcowych ( zaświadczenie, certyfikat, legitymacja ) w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia błędu przez uczestnika.   

19. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku (23-200), ul. Spółdzielcza 6/61. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Akceptując regulamin, uczestnik akceptuje zasady polityki prywatności RODO
firmy Green Way Subik Sylwia.

 

Wróć