Kurs Trenera II Klasy Pływania PZP

( kurs z licencją Polskiego Związku Pływackiego ) 

Kurs trenera II klasy jest pierwszym stopniem trenerskim

  KURSY NA TRENERA II KLASY PROWADZONE SĄ
              ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM
        POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO !!!!

                                   Uwaga !!!

Ze względu na częste zapytania informujemy,
iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZP, umozliwia ubieganie się o licencję trenerską PZP

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych trenera II klasy w zakresie pływania, które pozwolą na:

 • założenie własnej szkółki pływackiej,

 • samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach pływackich, szkołach na obozach sportowych i koloniach,

 • prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów (doskonalenie zawodowe nauczycieli – podniesienie kwalifikacji).

   

   

   

   

 

2790zł część specjalistyczna 

 

W cenę kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,

 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • basen,

 • ubezpieczenie uczestników,

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • kurs za zgodą Polskiego Związku Pływackiego,

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 

[TABELA]

 * BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

 Program kursu na trenera II klasy pływania obejmuje:

 • zajęcia ogólne (100 godz.) - zawierają przedmioty podstawowe i kierunkowe (z zakresu m.in. anatomii funkcjonalnej, psychologii

  i pedagogiki sportu, medycyny sportu i pierwszej pomocy);

 • zajęcia specjalistyczne (210 godz.):

- teoretyczne (90 godz.)

- praktyczne na pływalni (120 godz.) - w tym 30 godzin szkolenia grup pływackich.

 

Szczegółowa tematyka zajęć wg programu PZP: 

 1. Charakterystyka dyscypliny

  - podstawowe informacje o ewolucji pływania sportowego w Polsce i na świecie;

  - funkcja pływania w kulturze fizycznej;

  - znaczenie pływania sportowego;

  - organizacja i bezpieczeństwo zajęć w świetle przepisów prawnych i regulaminów;

  - realizacja zadań szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu;

  - modele organizacji treningów, zgrupowań, konsultacji;

  - uczestnictwo w zawodach jako przejaw walki sportowej w świetle przepisów i regulaminów;

  - model organizacji zawodów pływackich. 

 2. Teoretyczne podstawy pływania 

  cechy fizyczne środowiska wodnego – hydrostatyka; 

  - cechy budowy ciała człowieka – pływalność;

  - poruszanie się w wodzie - podstawowe ruchy napędowe;

  - siły działające podczas pływania – hydrodynamika;

  - praca mięśniowa, oddychanie, ułożenie i kształt ciała. 

 3. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w pływaniu

  - ewolucja metod i środków w nauczaniu i treningu pływackim;

  - kształtowanie techniki we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej;

  - wpływ uzdolnień ruchowych na tempo postępów przyswajania techniki pływania;

  - etapy nauczania pływania;

  - dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej;

  - techniczne środki i pomoce dydaktyczne stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania;

  - wykorzystanie trenażerów w przygotowaniu ogólnym, ukierunkowanym i specjalnym; efekty szkolenia.

 4. Analiza sportowej techniki pływania

  - kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania różnymi stylami sportowymi: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy, starty i nawroty;

  - charakterystyka zmian techniki poszczególnych sposobów pływania sportowego;

  - współczesne sposoby badań i kryteria oceny techniki pływania, analiza struktury wyścigu pływackiego;

  - zastosowanie podstawowych kryteriów oceny techniki pływania w specjalizacji stylowej i dystansowej, częstotliwość ruchów, długość kroku pływackiego; 

  - praca nad techniką pływania z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz programów komputerowych. Analiza zapisu video techniki stylów: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz startów i nawrotów.

 5. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka

  - struktura i treści szkolenia pływaka, diagnoza, prognoza, planowanie, programowanie, projektowanie pracy szkoleniowej w pływaniu;

  - klasyfikacja wysiłku pływaka;

  - rejestrowanie obciążenia treningowego jednostki treningowej; elementarne sterowanie składowymi obciążenia - objętość i intensywność treningu; 

  - obciążenia treningowe - opracowanie planów i analiza skuteczności przygotowania pływaka.

 6. Psychomotoryczność pływaka - rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola

  - wytrzymałość, szybkość, siła, gibkość i koordynacja ruchowa jako składowe profilu motoryczności w pływaniu;

  - rozważania nad właściwościami psychofizycznymi mistrza w pływaniu – właściwości budowy ciała, sylwetki pływaka/czki reprezentującego/ej odmienne style; 

  - rozgrzewka na lądzie i w wodzie jako integralna część realizacji zadań szkoleniowych i sportowych w pływaniu.

 7. Osiągnięcia pływaka, wyniki sportowe - źródło do analizy struktury wyścigu pływackiego

  - analiza dynamiki rozwoju wyników sportowych w pływaniu; rozwój przebiegu osiąganych rezultatów w karierze zawodników;

  - badanie struktury wybranych wyścigów pływackich; badanie rozkładu tempa pływania w wyścigach i jego wpływu na końcowy rezultat; badania rozwojowe wyników pływaków w świetle punktacji i tabel. 

 8. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu

  - trening wysokogórski w pływaniu; 

  - czynniki stymulujące skuteczność treningu - odnowa biologiczna, żywienie i suplementacja;

  - specyfika pływania osób niepełnosprawnych;

  - periodyzacja – struktura, funkcje i treści cykli treningowych;

  - dokumentacja szkolenia;

  - monitorowanie treningu;

  - procedura kontroli antydopingowej;

  - nie tradycyjne metody treningowe podnoszące skuteczność szkolenia pływaka. 

 9. Raportowanie - analiza realizacji treningów wybranych sekcji pływania na różnym poziomie szkolenia sportowego, obserwacja zawodów w pływaniu i analiza skuteczności startu wybranych zawodników, analiza sportowej techniki pływania w świetle przepisów FINA

 

Warunki uczestnictwa w kursie trenerskim:

 

1.Ukończone 18 lat.

 2.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.

 3.Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

4.Posiadanie licencji PZP instruktora sportu w pływaniu.

5.Udokumentowany  min 3 letni staż pracy z dziećmi (nie dot.absolwentów AWF)

 6. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 7.Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).

 8.Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną

kadrę trenerską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 

 

 

Numer konta :
26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444