Regulamin

 

 

 

 

 

 

PATiIS Green Way

Al. Niepodległości 40/15, 23-204 Kraśnik

Nip: 715 15 87 113

Regon: 060508080

 

 

 

Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. 

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie rezerwacją miejsca szkoleniowego. 

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. 

4. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:

-  Ukończone 18 lat

-  Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu świadczące o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu /kursie lub podpisanie

oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.

-  Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

-  Dokonanie płatności w poniższych terminach:

*  zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,

*  reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu,

*  przy płatności ratalnej: min. połowa należności do 2 tyg. przed rozpoczeciem kursu, pozostała kwota do 2 mies. od rozpoczęcia kursu (przy tej formie płatności należy podpisać umowę). 

-  W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail) wraz z przesłaniem dokumentu potwierdzającego stopień i rodzaj niepełnosprawności. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na kurs.

5. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

6. PATiIS GREEN WAY ma prawo do odwołania kursu do 3 dni przed jego rozpoczęiem oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów i nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestnika (nocleg, bilet itp.).

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:

     Zgłoszenie rezygnacji na 30 -20 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100% przedpłaty do 2 tyg. od zgłoszenia organizatorowi; 

     Zgłoszenie rezygnacji na 19-10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty do 2 tyg. od zgłoszenia organizatorowi;

  •  Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 9 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje.

8. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć, chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, (udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wówczas kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.

9. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.

10. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.

11. W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu, formy egzaminu poprawkowego z wykładowcą i organizatorem kursu. O wynikach końcowych egzaminów decydują egzaminatorzy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje egzaminatora. Egzaminator może wymagać od uczestnika wykazania dodatkowych umiejętności aby uzyskać uprawnienia.

12. PATiIS GREEN WAY ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie. 

13. PATiIS GREEN WAY zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie. 

14. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń. 

15. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i drukowanej oraz nagrania wykładów on- line chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w jakimkolwiek celu jest zabronione. 

16. Na dokumentach końcowych widnieją dane osobowe wpisane przez uczestnika podczas rejestracji na kurs. Dokumenty końcowe generowane są automatycznie na podstawie podanych danych przez uczestnika. Obowiązuje dodatkowa opłata za ponowne wystawienie dokumentów i przesyłkę w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych). PATiIS GREEN WAY zastrzega  sobie  prawo  do  poprawy  błędnie  wystawionych  dokumentów  końcowych (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja, licencja) i wysyłki w ciągu 14 dni od daty zapłaty w/ w kwoty. 

17. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku (23-200), ul. Spółdzielcza 6/61. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:

a)  prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b)   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c)  prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 

 

Akceptując regulamin, uczestnik akceptuje zasady polityki prywatności RODO firmy Green Way Subik Sylwia.