Regulamin

 

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

Green Way Sylwia Subik

Ul. Spółdzielcza 6/61, 23-200 Kraśnik

Nip:715 15 87 113

 Regon: 060508080

 

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie rezerwacją miejsca szkoleniowego.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:

- Ukończone 18 lat.

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej.

- Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu świadczące o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu /kursie.

- Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

- Dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (możliwość rozłożenia opłaty na raty)

- W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail) wraz z przesłaniem dokumentu potwierdzającego stopień i rodzaj niepełnosprawności.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia oraz ukończenia szkolenia.

 1. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 2. CENTRUM SZKOLEŃ ma prawo  do odwołania oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:

a. Zgłoszenie rezygnacji na 30 -20 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100% przedpłaty,

b. Zgłoszenie rezygnacji na 19-10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,

c. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 9 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje.

 1. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wówczas kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
 2.  Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 3. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
 4.  Kurs podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.
 5.  Zwolnieni z uczestnictwa i z odpłatności za część ogólną mogą być osoby, które ukończyły kurs instruktorski  z innej dyscypliny sportu lub absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.
 6.  W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu.
 7.  CENTRUM SZKOLEŃ ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 8.  CENTRUM SZKOLEŃ zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.
 9. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.
 10. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 11. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku (23-200), ul. Spółdzielcza 6/61. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Akceptując regulamin, uczestnik akceptuje zasady polityki prywatności RODO
firmy Green Way Subik Sylwia.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO GREEN WAY

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe (po zgłoszeniu się na szkolenie), znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Z uwagi na fakt iż dnia 25.05.2018 zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – (zwane RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka prywatności oraz regulamin firmy „Green Way Subik Sylwia” ul. Spółdzielcza 6/61, 23-200 Kraśnik.

 1. Ochrona danych osobowych Klientów

  Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Green Way Sylwia Subik z siedzibą w Kraśniku przy ul. Spółdzielcza 6/61, NIP: 715-15-87-113, Regon: 060508080, zwana dalej Green Way

 1. W zależności od udzielonych zgód, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu realizacji kursów, szkoleń instruktorskich, usług szkoleniowych, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych, wystawiania dokumentów ukończenia szkoleń/warsztatów oraz przeprowadzania analiz przez Green Way
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania uczestnika, numer PESEL, numer NIP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Green Way trenerom, instruktorom prowadzącym, Polskim Związkom, firmom kurierskim i transportowym, dostawcom rozwiązań informatycznych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PUP, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracujących przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli, firmom ubezpieczeniowym.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług w firmie Green Way, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych Green Way, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy czy usługi szkoleniowej, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
 6. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia odnośnie szkolenia instruktorskiego/ trenerskiego/ warsztatów/  organizowanego przez firmę Green Way lub wysłaniem zapytania czy też korzystaniem z naszych serwisów internetowych.
 7. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. O wyżej wymienionych prawach, osoba zainteresowana jest zobligowana poinformować o tym fakcie administratora danych osobowych, kontaktując się mailowo: biuro@szkolenia-gw.pl.
 9. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Yml1cm9Ac3prb2xlbmlhLWd3LnBs lub adres pocztowy Green Way Subik Sylwia (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”), ul. Spółdzielcza 6/61,  23-200 Kraśnik.
 12. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Green Way Sylwia Subik – Centrum Szkoleń instruktorskich